تبلیغات
دلداده - بهشت من...!!
تاریخ : جمعه 28 مهر 1391 | 10:32 ب.ظ | نویسنده : " دلداده "

بیــا سیـ ـب را بـ ـا هــم گـ ـاز بگیـ ـریم

بهشـ ـ ـت مـ ـن ....

آنجــاست کـ ـه تــو را بیشـ ـرمانه

در آغـ ـوش می کشــم!!!


یـ ـک خلــوت مقـ ـدس

تـ ـو باشــی

یـ ـک بغــل شعـ ـر و نبــض صـ ـدات

تـ ـو باشــی

و مــن مسـ ـت از بوسـ ـه هایت


 

نیــمه گـُمشـ ـده ام نیســتی

کــه بـا نیـ ـمه ی دیگــر به جُستـ ـجویت برخیــزم

تـ ـ ـو… تمــام گُمشـ ـده منـ ـی


وقتـ ـی کســی رو دوسـ ـت داری ، ایــن یه چیـ ـزه !

وقتـ ـی کسـ ـی تـ ـو رو دوســت داره ، ایـ تن یه چیـ ـز دیگه !

امـ ـا وقتــی کسـ ـی رو دوسـ ـت داری که تــو رو دوسـ ـت داره

ایـ ـن یعــنی همـ ـه چیـ ـز !


زیبــایی عشـ ـق به سـ ـکوت اســت نه فریـ ـاد،

پـ ـس با تمـ ـام سکــوتم دوستـ ـت دارم . .
طبقه بندی: جملات کوتاه عاشقانه، عاشقانه، شعر،